REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INOTY.EU

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego INOTY.EU;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://inoty.eu/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia oraz przeglądać ofertę sklepu;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym wraz  z informacjami o właściwościach towaru, jego cenie, użytych materiałach;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy INOTY.EU a Klientem

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://inoty.eu/.

2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest skierowany do wszystkich Klientów Sklepu.

3. Sklep internetowy INOTY.EU, działający pod adresem http://inoty.eu/, prowadzony jest przez INOTY Sebastian Gąsienica-Łuszczek (dalej jako „INOTY”), NIP: 7361621626, REGON: 388212017 z adresem: ul. Seweryna Goszczyńskiego 14, 34-500 Zakopane.

4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5.  Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie stacjonarne bądź przenośne (mobilne) z dostępem do sieci Internet.

6.  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep INOTY.EU zastrzega sobie świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. O takim wymogu Klienci zostaną powiadomieni.

8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://inoty.eu/ oraz pobrać go do formatu PDF i sporządzić jego wydruk.

9. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu INOTY.EU jest spełnienie wymagań technicznych, zapoznanie się z regulaminem Sklepu i jego akceptacja przez Klienta.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji (opcja: „kupuj jako Gość”)

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sklep INOTY.EU może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez INOTY.EU za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię INOTY.EU.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody INOTY.EU

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla INOTY.EU,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://inoty.eu/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, w tym odnośnie ich ilości, czy rozmiarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów wraz z podaną ilością towarów i jego rozmiarami, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5.  Podczas składania Zamówienia, Klient ma możliwość dobrowolnego wsparcia wybranej przez siebie organizacji bądź stowarzyszenia. Procedura dobrowolnego wsparcia znajduje się w pkt X Niniejszego Regulaminu.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z INOTY Sebastian Gąsienica-Łuszczek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o których mowa powyżej.

 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

4. Koszty dostawy pokrywane są przez Klienta i są wskazane przy finalizacji zamówienia.

5. Czas dostawy wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. W przypadku przedsprzedaży czas dostawy towaru będzie każdorazowo określony i dostępny w informacjach dotyczących danego Towaru.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– płatnością on-line w systemie PayU

– kartą kredytową

– przelewem tradycyjnym.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

1.  Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep INOTY Sebastian Gąsienica-Łuszczek, ul. Seweryna Goszczyńskiego 14, 34-500 Zakopane, contakt@inoty.eu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres contact@inoty.eu.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego INOTY.EU. Klienci mogą wypełnić ten formularz  i przesłać skan lub wysłać skan jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: contact@inoty.eu. Jeżeli klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar zwrotny. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji.

6. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie na adres INOTY Sebastian Gąsienica-Łuszczek, ul. Wieluńska 2/119, 01-240 Warszawa, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1.  Sklep INOTY.EU jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres contact@inoty.eu jednocześnie wypełniając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie lub wypełniając go po zalogowaniu do panelu klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy INOTY.EU podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z stroną internetową sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: INOTY Sebastian Gąsienica-Łuszczek, ul. Seweryna Goszczyńskiego 14, 34-500 Zakopane lub mailowo pod adres contact@inoty.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

X. Działalność społeczna Sklepu internetowego

1. Sklep internetowy INOTY.EU swoją działalnością wspiera wybrane organizacje i stowarzyszenia, wpisujące się w wartości Sklepu.

2. Lista wspieranych organizacji i stowarzyszeń jest dostępna w przy składaniu zamówienia.

3. Klient, dokonując zakupu w sklepie INOTY.EU, ma możliwość wsparcia wybranej organizacji lub stowarzyszenia, z listy znajdującej się na stronie, przy dokonywaniu Zamówienia.

4. Kwota wsparcia stanowi jego 10% i nie podwyższa wartości zamówienia Klienta.

5. Wsparcie wybranej organizacji lub stowarzyszenia jest dobrowolne.

6. W przypadku w którym Klient zdecyduje się na wsparcie wybranej organizacji lub stowarzyszenia, Klient otrzymuje w ciągu 30 dni od dokonania Zamówienia na podany przez siebie adres mailowy potwierdzenie przelewu środków na wybraną przez siebie organizację bądź stowarzyszenie.

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowy INOTY.EU a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.  Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.